We also have an English version of this page ready for you. Do you want to switch to it? Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému Conviu

provozovaného společností Conviu s.r.o.

platné od 1. 11. 2023

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky jsou zpracovány podle § 1751 občanského zákoníku. Tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“).

2. Uživatelem může být spotřebitel, nebo jiná osoba. Spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebiteli je poskytována zvláštní právní ochrana.

3. Obchodní podmínky jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek poskytovatele na adrese: https://www.conviu.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Předmětem plnění je poskytování aplikace Conviu a marketingových služeb (dále jen „služby“).

2. Poskytovatel k tomu využívá aplikaci Conviu, která je softwarovou službou umožňující práci s daty.

3. Poskytované služby jsou pro každého uživatele individuální a vycházejí ze zvoleného modulu v aplikaci Conviu.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouva o poskytování služby je uzavřena registrací uživatele. Na jeho žádost mu poskytovatel zašle tzv. aktivační e-mail. Po vyplnění hesla uživatel aktivuje svůj účet. Tím uživatel potvrdí svoji registraci.

2. K zahájení poskytování služby dochází ode dne registrace uživatele. Právo užívat službu zdarma má uživatel po dobu 30 dnů ode dne své registrace. Do této doby se počítá i den, ve kterém uživatel provedl registraci.

3. Pokud uživatel sdělí poskytovateli do 30 dnů ode dne registrace své fakturační údaje, poskytovatel mu po uplynutí této doby začne poskytovat službu za úplatu na dobu neurčitou. Výše úplaty je závislá na rozsahu služeb, které si uživatel vybere z nabídky, a ceníku služeb poskytovatele.

4. Nesdělí-li uživatel do 30 dnů ode dne registrace poskytovateli své fakturační údaje, poskytovatel mu po uplynutí této doby službu pozastaví. Předtím upozorní e-mailem uživatele na blížící se konec doby poskytování služby zdarma.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Aktuální ceník a nabídka služeb je uvedena na internetových stránkách poskytovatele (Conviu.cz/cenik). Ceny se rozumí bez daně z přidané hodnoty. Tuto daň připočte poskytovatel podle zákona o dani z přidané hodnoty.

2. Fakturační období činí 1 měsíc, pokud si uživatel nezvolí fakturační období 6 měsíců nebo 12 měsíců. Fakturační období počíná běžet dnem zahájení poskytování placených služeb, poté pokračuje podle toho, jaké si uživatel zvolí další fakturační období.

3. Uživatel je povinen platit cenu služeb na základě faktur (daňových dokladů) vystavených poskytovatelem. Fakturované částky jsou splatné na účet poskytovatele, který je uveden na faktuře. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne vystavení faktury. Povinnost zaplatit cenu je splněna připsáním částky na účet poskytovatele.

4. Bude-li uživatel v prodlení se zaplacením fakturované částky, zašle mu poskytovatel e-mail s upozorněním na prodlení s tím, že může platbu provést v náhradní lhůtě. Nezaplatí-li uživatel tuto částku ani v této náhradní lhůtě, poskytovatel mu službu pozastaví. Služba bude v takovém případě aktivní až po jejím zaplacení. Tím není dotčena povinnost uživatele zaplatit fakturovanou částku.

5. Za dobu prodlení s úhradou fakturované částky má poskytovatel právo požadovat po uživateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Dosáhne-li ode dne uzavření smlouvy míra inflace měřená indexem spotřebitelských cen podle údajů České statistického úřadu 5 %, má poskytovatel právo zvýšit cenu služeb od příštího fakturačního období o tuto inflaci. Právo na další zvýšení ceny služeb má poskytovatel tehdy, dosáhne-li od předchozího zvýšení ceny služeb míra inflace opět 5 %. V případě záporné míry inflace (deflace) se cena služeb nesnižuje.

V. IMPLEMENTACE A PROVOZ SLUŽBY

1. Poskytovatel provede všechna nastavení nezbytná pro řádný běh automatických nástrojů, zejména nastaví generování správných datových souborů na serveru poskytovatele. Uživatel je povinen provést dle pokynů poskytovatele implementaci a všechna nastavení nezbytná pro řádné fungování automatických nástrojů.

2. Nebude-li uživatel schopen provést implementaci služby, může si ji objednat jako placenou službu poskytovatele. V takovém případě je povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost.

3. Podmínkou řádného provozu služby je zajištění funkčního provázání automatických nástrojů.

4. Registrací do aplikace Conviu uživatel získá možnost vytvoření tzv. organizace. Uvnitř jedné organizace se mohou nacházet data výhradně z jednoho e-shopu. Pro další e-shop je uživatel povinen vytvořit další organizaci.

5. Provozovatel poskytne uživateli na svých serverech dostatečný datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci služby.

6. Uživatel je povinen nakládat s přístupovými hesly jako s důvěrnými informacemi. Hesla jsou ve službě ukládána výhradně v zašifrované podobě a poskytovatel neodpovídá za jejich vyzrazení.

7. Uživatel se přihlašuje do Conviu na adrese https://app.conviu.com/login. V aplikaci Conviu zpracovává data o svých produktech a kampaních.

8. V modulu Automatická reklama může uživatel propojit svůj PPC účet s aplikací Conviu. Tímto propojením dojde prostřednictvím API rozhraní k synchronizaci reklamních kampaní/sestav/klíčových slov do PPC účtu uživatele.

9. V modulu Automatická reklama je vytváření kampaní prováděno pod účty vlastněnými uživatelem. Uživatel souhlasí s tím, že Conviu bude přistupovat k účtům prostřednictvím API tokenu (Sklik účty) a přístupového systému OAUTH (Google, Facebook a Microsoft Advertising účty). V případě Google Ads uživatel souhlasí s propojením svého účtu se správcovským MCC účtem provozovatele (info@conviu.com).

10. Poskytovatel po dobu trvání závazku provádí zálohování dat uložených na jeho serverech. Po uplynutí 30 dnů je nejstarší záloha přepsána nejnovější zálohou. Poskytovatel neprovádí archivaci dat nebo jejich ukládání na externí média.

11. Poskytovatel neprovádí s daty uživatele žádné operace, zejména do dat nezasahuje, nepozměňuje je, nepřizpůsobuje je a ani je nepředává třetím osobám.

12. Poskytovatel za účelem ochrany dat aplikuje vhodná technická a organizační opatření proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění. V případě umístění serverů v datovém centru provozovaném třetí osobou, poskytovatel dbá, aby byla technická a organizační opatření zavedena také u této třetí osoby.

13. Poskytovatel se zavazuje veškerá data uživatele umísťovat pouze na serverech umístěných v členských státech Evropské unie nebo ve státech zajišťujících ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky (tzv. safe harbor).

VI. ZMĚNY PODMÍNEK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

1. Poskytovatel je oprávněn podmínky služeb v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, např. z důvodu změn právních předpisů nebo technologických změn ovlivňujících funkce služby či nakládání s údaji uživatele nebo rozšíření poskytovaných služeb.

2. Poskytovatel je povinen oznámit změnu podmínek uživateli alespoň 30 dnů předem.

3. Uživatel má právo odmítnout změnu podmínek. Takové odmítnutí se považuje za výpověď bez výpovědní doby a závazek zaniká dnem doručení výpovědi poskytovateli. Uživatel má právo na vrácení doposud nevyčerpaného peněžního zůstatku.

4. Neodmítne-li uživatel změnu podmínek, která mu byla poskytovatelem řádně oznámena, řídí se práva a povinnosti stran novou verzí poskytovaných služeb.

VII. POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

1. Komunikace mezi stranami bude probíhat z e-mailové adresy uživatele na e-mailovou adresu poskytovatele info@conviu.cz.

2. Uživatel může při jednání s poskytovatelem použít veškeré komunikační kanály (e-mail, sms, telefonní hovor, chat). Všechny příchozí požadavky jsou zpracovávány v pracovní dny od 08:00 hod. do 16:00 hod. Případné výpadky s významným narušením systému jsou řešeny i mimo uvedenou pracovní dobu.

3. Strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně ohlásit změny kontaktních údajů.

VIII. MLČENLIVOST

1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti, a to zejména o skutečnostech, které jsou obchodním tajemstvím nebo se jedná o důvěrné informace.

2. Za důvěrné informace strany považují takové informace, které mají provozní či obchodní povahu a které se kterákoli strana dozví v souvislosti s činností dle smlouvy, ledaže jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

3. Za porušení obchodního tajemství nebo důvěrných informací je považováno jednání, při kterém jedna strana třetí osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé strany, je-li to v rozporu se zájmy druhé strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.

4. Povinností mlčenlivosti jsou strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto mlčenlivost, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo přestanou-li být obchodním tajemstvím nebo důvěrnou informací.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Je-li uživatelem fyzická osoba, je poskytovatel povinen zpracovávat její osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Je-li uživatelem právnická osoba, osobními údaji se rozumí osobní údaje fyzických osob, které právnickou osobu zastupují, např. jako členové statutárního orgánu.

2. Poskytovatel je správcem osobních údajů, které od uživatele obdrží při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Poskytovatel nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, nemá ani povinnost tohoto pověřence jmenovat.

3. Účelem zpracování a právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění povinností podle smlouvy. Oprávněný zájem zpracování osobních údajů je dán splněním povinností vyplývajících ze smlouvy.

4. Příjemcem osobních údajů může být správce daně, popř. jiný orgán veřejné moci, který má ze zákona právo kontrolovat podnikání poskytovatele. Jiným osobám poskytovatel předá osobní údaje, je-li to nutné k poskytnutí služby uživateli.

5. Doba uložení osobních údajů uživatele je stanovena zákonem, např. daňové doklady je poskytovatel povinen uschovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém poskytl službu uživateli.

6. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále má uživatel právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, nejsou-li již nepotřebné pro účely zpracování. Právo na výmaz může uživatel uplatnit až po uplynutí doby, po kterou je poskytovatel povinen osobní údaje uschovávat.

7. Právním titulem zpracování osobních údajů není souhlas uživatele. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem pro jejich zpracování. Uživatel je povinen sdělit poskytovateli nezbytné osobní údaje a v případě, že osobní údaje nesdělí, má poskytovatel právo poskytování služby pro uživatele ukončit.

8. Při zpracování osobních údajů uživatele nedochází k automatizovanému rozhodování.

9. Proti zpracování osobních údajů může uživatel podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Uživatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost, informace a podklady, které jsou nezbytné pro plnění povinností podle smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytovaní služby s odbornou péčí.

3. Uživatel je oprávněn požadovat změnu parametrů marketingových kampaní. Poskytovatel má právo tuto změnu odmítnout, je-li v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy nebo ohrožuje práva třetích osob, dobrou pověst poskytovatele či provozovatele reklamních systémů nebo představuje porušení podmínek provozovatele reklamních systémů nebo má vliv na efektivitu průběhu reklamních kampaní.

4. Uživatel odpovídá za obsah svých internetových stránek nebo e-shopu, zejména za rozpor s právními předpisy nebo dobrými mravy nebo za ohrožování či porušování práv poskytovatele nebo třetích osob.

5. Uživatel odpovídá za soulad dodaných podkladů s právními předpisy, zejména upravujícími ochranu práv duševního vlastnictví. Veškeré podklady předané uživatelem zůstávají jeho majetkem.

6. Poskytovatel má právo odmítnout provedení prací nad rámec ujednané služby.

7. Uživatel je povinen konzultovat s poskytovatelem jakékoliv zásahy do nastavení. Poskytovatel neodpovídá za neschválené zásahy uživatele. Uživatel je povinen uhradit náklady vzniklé těmito zásahy. Pokud si zásahy vyžádají činnost poskytovatele, má právo vyúčtovat uživateli odměnu za práce nad rámec ujednané služby.

8. Poskytovatel neodpovídá za nedosažení uživatelem očekávaného zisku.

9. Uživatel se zavazuje, že po dobu trvání závazku neuzavře se třetí osobou obdobnou smlouvu týkající se služeb poskytovaných poskytovatelem bez jeho písemného souhlasu. V opačném případě má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.

10. Uživatel je povinen umožnit poskytovateli přístup ke všem zařízením, vlastnímu programovému vybavení a informačnímu systému, a to v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smlouvy.

11. Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované uživateli třetí stranou, zejména neodpovídá za výpadky a poruchy serverů či nedostupnost internetové stránky nebo e-shopu uživatele.

XI. ODPOVĚDNOST ZA PRÁVNÍ VADY A ŠKODU

1. Poskytovatel i uživatel odpovídají druhé straně za škodu způsobenou zaviněným porušením své smluvní povinnosti. Náhrada škody porušením smluvní povinnosti je omezena tak, že může činit nejvýše součet ceny bez daně z přidané hodnoty za poslední 3 měsíce před vznikem škody. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

2. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností služby nebo provozními incidenty služby, bylo-li toto zapříčiněno uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

3. Poskytovatel se zprostí povinnosti k náhradě škody, zabránila-li mu ve splnění povinností dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Nastane-li taková překážka, je poskytovatel povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit uživateli.

4. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá tato překážka, ledaže v důsledku těchto okolností došlo k závadám programového vybavení, popř. úplnému zničení technických zařízení nebo software nezbytných pro provozování služby, nebo vadám technických zařízení či software třetích osob.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Závazek zaniká dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

2. Závazek vyplývající ze smlouvy lze vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Uživatel může dát výpověď stisknutím tlačítka „Výpověď“.

3. Obě strany mohou od této smlouvy odstoupit, jestliže z chování druhé strany plyne, že poruší povinnost vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Podstatným porušením povinnosti se např. rozumí prodlení uživatele se splatností fakturovaných částek o více než 7 dnů.

4. Při zániku závazku není poskytovatel povinen poskytnout uživateli součinnost k migraci dat do nového informačního systému a ani poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový systém.

5. Poskytovatel po uplynutí dodatečné lhůty 20 dnů odstraní veškerá data uživatele, která jsou ke dni zániku závazku uložena na serverech poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Takto odstraněná data není možné obnovit.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Práva a povinnosti stran se řídí českým právním řádem.

2. V případě, že se spor vyplývající z této smlouvy nepodaří vyřešit dohodou, jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky. Je-li uživatelem podnikatel, je k projednání a rozhodování sporu místně příslušný soud podle sídla poskytovatele.

3. Veškeré písemnosti budou zasílány druhé straně výhradně na adresu uvedenou ve smlouvě. Jestliže dojde ke změně adresy pro doručování, bude o tom druhá strana bez zbytečného odkladu písemně informována.

4. Za písemnou formu se považují též e-mailové zprávy. Poskytovateli lze zasílat e-mailové zprávy pouze na adresu info@conviu.cz. Za e-mailovou adresu uživatele se považuje e-mailová adresa, kterou uživatel vyplní při registraci.

5. Poskytovatel je oprávněn ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že uživatel využil nebo využívá produkty či služby poskytovatele. Způsob použití reference nesmí snižovat dobré jméno uživatele.

Předchozí verze obchodních podmínek:

Naši spokojení klienti

a spousty dalších...

Jsme partnerem

Pro koho je Conviu určené?

Majitel e-shopu

Pro vás je Conviu stvořené. Ne jako. Doopravdy. Jedním nástrojem za rozumnou měsíční cenu pokryjete agendy, na které byste jinak potřebovali minimálně 3 různé nástroje… a půl programátora k tomu.

Marketingová agentura

Spravovat feedy, srovnávače a ceny pro více klientů nebylo nikdy tak snadné a rychlé. Conviu ocení větší agentury, ale i ty jednočlenné (freelanceři). Cena vychází dobře pro všechny.

Dodavatel / Výrobce

Vymýšlejí si vaši odběratelé, co má být ve zbožovém feedu? Ukončete nekonečné diskuse a naservírujte jim data tak, jak si přejí. Využijete i monitoring cen konkurence a propracovaný systém alertů.